K-PROTOS

K-PROTOS, a.s.
O.Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou

Společnost K-PROTOS provedla na koncem roku 2003 výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (PIS), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém, který ještě více zkvalitní řízení a organizaci práce. V prosinci 2003 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R., systém BYZNYS Win. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Popis realizace

Vzhledem k rozsáhlosti instalace se základních požadavků, které povedou k úspěšné implementaci ukázalo být hned několik. Prvním krokem k úspěšnému zavedení systému bylo navržení a následné sloučení dvou doposud samostatných pracovišť v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích. Základem databáze se tak stala agenda v Kralupech, jenž byla doposud provozována též na produktu společnosti J.K.R. a to na platformě DOS. K ní byla následně převedena a sloučena pomocí převodových můstků především skladová agenda ze systému SAP, využívána doposud pracovištěm Neratovice. K samotné práci s novým systémem byla pak využita kombinace standardního síťového provozu v Neratovicích s variantou terminálového provozu v Kralupech n. Vlt.
Dalším důležitým krokem bylo zprovoznění komunikace se specifickým zakázkovým systémem uživatele, k čemuž byl vytvořen speciální komunikační modul, který je automaticky obsluhován pomocí plánovače úloh. Podstatným zlepšením pro střediskové sledování hospodaření byla možnost definovat percentuální poměr rozúčtování společných režijních nákladů jako jsou přijaté faktury za energie, telefony apod. na konkrétní střediska. Samozřejmě bylo též provedeno odborné zaškolení obsluhy v plném rozsahu činnosti, včetně odborných školení PUV či úpravy jednotlivých tiskových formulářů. Po úspěšném zavedení systému byl tento protokolárně předán do rutinního provozu.
V průběhu následující dvou let byla společnost pravidelně navštěvována v rámci Smlouvy o pravidelném dohledu, díky níž každý měsíc docházel do prostředí uživatele konzultant dodavatele systému, který řešil rostoucí požadavky uživatele (rozšíření společnosti o pobočky v Kolíně a Litvínově) a dohlížel na maximální využitelnost systému v jeho prostředí. S rozvojem společnosti dodavatele bylo potřeba vyřešit především otázku externího zakázkového modulu, který byl provozován na platformě DOS a nebyl schopen dostatečně plnit nároky uživatele. Proto byla postupně provedena pracovníky dodavatele ERP ve spolupráci s vedením společnosti K-PROTOS detailní analýza požadavků na nový zakázkový systém. Jádro celého nově vznikajícího systému zakázek spočíval v určení základních pracovních postupů a jejich variant, které nebudou následně měněny a budou konstantní. Na jejich základě pak byl stanoven systém evidence podzakázek a míra detailu jejich sledování.
Na základě těchto informací byl následně vytvořen nový modul uživateli na míru a implementován ve spolupráci s IT oddělením uživatele. Z technického hlediska šlo především o přenesení dat zakázky na SQL server do ERP systému a vytvoření externího rozhraní, které bude tato data čerpat z ERP systému a umožní externím uživatelům(provozním mistrům) průběžné plnění skutečnosti stráveného času na jednotlivých zakázkách. V systému BYZNYS Win pak byl stanoven postup pro zadávání materiálu a kooperací na zakázku pomocí standardních skladových dokladů resp. dodavatelských faktur.
Pro maximální uživatelskou přítulnost byla následně vytvořena úprava, která umožňuje fakturovat jednotlivé náklady na zakázku přímo do Vydané faktury a po jejím uložení evidovat tento náklad jako již vyfakturovaný. Tento postup umožnil naprosto přesnou evidenci stavu fakturace na zakázce a její jednoduchou kontrolovatelnost při provozní i účetní závěrce.
Následně byly vytvořeny kontrolní mechanismy a specifické výstupy v podobě definice SQL pohledů a jejich napojení na MS Excel, který umožňuje víceúrovňový pohled na data pomocí kontingenčních tabulek a filtrů. Celý systém je koncipován tak, aby při dalších případných požadavcích uživatele bylo možno při standardní návštěvě konzultanta možno vytvořit případné další kontrolní či výstupní sestavy a tyto bylo možné napojit nejen na MS Excel, ale především na externí aplikaci, která podává přesné informace přímo do provozu.

Hlavní přínosy řešení

  • přesnější zohlednění společných režijních nákladů na jednotlivá střediska
  • kompletnost informací pro řízení firmy z jediného informačního systému
  • speciální systém evidence zakázek
  • systém kontrolingu správnosti zadávaných dat
  • napojení dat na externí uživatelské rozhraní


Předpokládaná velikost datové základny

  • Finanční účetnictví  cca 50000 ročně
  • Faktury vydané       cca   5000 ročně
  • Faktury přijaté         cca   5000 ročně
  • Pokladní záznamy  cca   2000 ročně
Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací