Výroba

BYZNYS ERP VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH

Byznys ERP je efektivním nástrojem pro řízení výroby ve většině výrobních odvětví. Jeho komplexní řešení řízení výroby není odvětvově specializovaný produkt, ale univerzální systém, který je relativně snadno modifikovatelný. Pomocí něj lze automatizovat řízení výroby v různých výrobních odvětvích, jako jsou například strojírenství, elektrotechnika, papírenství, výroba nábytku, stavebních prefabrikátů, slévárny, kovárny, a další. Je vhodný pro kusovou i sériovou výrobu, podporuje zakázkovou výrobu i výrobu na sklad pro trh. Zajišťuje zprůhlednění a automatizaci všech výrobních procesů v návaznosti na činnosti podpůrných činností (obchod, konstrukce, technologie a další).
Mnohaleté zkušenosti analytiků, testerů, konzultantů specializovaných na výrobní firmy garantuje úspěšné nasazení systému dle požadavků v těchto oblastech:

Strojírenská výroba
řešení importů materiálů a polotovarů do kusovníku. Komunikace s externími specializovanými programy např. pro vytváření řezných plánů pro NC stroje nebo se systémy CAD.

Elektrotechnická výroba
úpravy výrobních operací a doplnění kusovníkových rozpadů materiálu zákazníka. Systém umožňuje jednoduše zakládat a uchovávat různé varianty výroby jednoho výrobku.

Plastikářská výroba
evidence jakostí výrobků - pomocí šarže neboli sériového čísla, skupiny sortimentu a evidence pohybů mezi nimi - vzorky, polotovary, technologický odpad, hotové výrobky, suroviny, pomocný materiál.

Slévárenská výroba
kromě základních funkcí jsou řešeny i tzv. doplňkové údaje (číslo tavby), sledování vratu po jednotlivých druzích slitin za zadané období a o sledování výrobních šarží (taveb).

Výroba betonových prvků
specifické řešení ve způsobu zadávání nových dílců a jejich číslování vzhledem k celkovému výrobku nebo rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení.

Pracovníci, podniková hierarchie a Byznys ERP

Pracovníci s rozdílnou pozicí ve firemní struktuře potřebují od ERP řešení rozdílné informace a slouží jim k rozdílným činnostem. Například management společnosti vyžaduje stručnou, ale přesnou a aktuální kumulovanou informaci o stavu firmy. Obchodní a marketingová oddělení naproti tomu využijí nástroje, které budou schopny atraktivně zpracovávat korespondenci směrem k potenciálním a stávajícím uživatelům, a následně ji evidovat v ERP systému. Mobilní pracovníci budou zase požadovat on-line aplikaci, s jejíž pomocí získají či zapíší informace do ERP aplikace během služební cesty. Na rozhraní všech rolí pak operují asistentky a sekretářky oddělení, kterým vyhovuje provázanost s kancelářskými aplikacemi, jako jsou Outlook či Word.

Pro všechny tyto role nabízí podnikové informační systémy Byznys ERP odpovídající komponenty, jež zamezí duplicitě zadávaných informací do systému, vyhoví podmínkám, v nichž se uživatelé právě vyskytují, a navíc zaručí regulérní procesní přístup při práci s informacemi společnosti. Je možno jej členit do řady oblastí:

  • Obchodní oblast klade důraz na kalkulace, ceny, dedikovanou cenotvorbu a přístupová práva k informacím.
  • CRM - řídí kontakty, záznamy, úkoly, cílem aktivity je zákazník a vyhodnocování stavu. Nástroj pro obchodní zástupce, obchodníky, obchodní ředitele, ale i všechny ostatní, kteří komunikují s klientem.
  • Workflow - podporuje strukturovaný přístup k procesům společnosti, jejich podporu a controlling plnění dílčích etap. Úkolem modulu je definovat jasně stanovená pravidla a dbát na jejich dodržování.
  • Projektový pohled sleduje obchodní případy z pohledu komplexnějších projektů, kdy nadstandardní finanční analýzou uživatel řídí vývoj etap, porovnání s plánem a ovlivněné a rezervované kapacity.
  • Document management system řeší synchronizaci a archivaci dokumentů, jejich verzování, a řídí přístup k jednotlivým dokladům na základě organizační struktury.
  • Just in time výstrahy zajišťují, že je na vzniklou situaci konkrétní uživatel upozorněn včas a automaticky.


Specifické funkcionality Byznys ERP pro výrobní firmy

TPV - základem jsou hierarchické kusovníky, ve kterých se pomocí vazeb jednoznačně popíše, z jakých materiálů nebo polotovarů, v jakém množství a jakými technologickými postupy se budou jednotlivé výrobky nebo sestavy vyrábět. V technologických postupech se určí potřebné technologie (pracoviště), jejich pořadí a normové časy. Přináší úspory, které vyplývají z nízké chybovosti při opakovaném zadávání výrobních příkazů dle TPV, rychlejší a přesnější předběžné kalkulace zakázkových cen, možnosti reálně odhadnout termíny dokončení zakázek, efektivnějšího využívání výrobních kapacit na základě plánů.

Příprava výroby - umožňuje vytvářet výrobní příkazy s ohledem na okamžitou dostupnost předem vyrobených dílů, sdružovat výrobu shodných dílů do ekonomických dávek a vybírat mezi alternativními výrobními postupy podle různých kriterií. Na základě okamžitých stavů skladů polotovarů, jejichž výrobu lze přikazovat asynchronně v ekonomických dávkách, je možné místo příkazů k výrobě předem vyrobené polotovary pouze vyskladňovat a zkracovat zefektivňovat tak výrobní cyklus finálních výrobků.

Plánování výroby - hrubé kapacitní i přesné operativní. Dodání materiálů a dílů od subdodavatelů lze načasovat tak, aby požadované vstupy byly k dispozici těsně před plánovaným použitím ve výrobě (Just-in-time, JIT). Umožňuje plánovat požadavky na hlavní i vedlejší výrobní zdroje, jako jsou pracoviště, stroje, pracovníci a přípravky (MRP II), a vytvářet základní plán výroby, plánování materiálových požadavků (MRP I) a nákup materiálu. Možnost rychle operativně přeplánovat s ohledem na změněné podmínky, kterými mohou být výpadky pracovníků nebo strojů ve výrobě, příjem urgentní zakázky atd.

Sledování výroby - dodává informace o dílčích stavech dokončení jednotlivých zakázek a umožňuje dávkově pořizovat a jednotlivě opravovat výkony pracovníků.

On line zadávání výrobních hlášení - s využitím technologií čárových kódů a radiofrekvenčních čipů (RFID) umožňuje rychle a přesně zadávat do systému výkony jednotlivých pracovníků nebo celých výrobních týmů podle předem vytisknutých výrobních průvodek.

Příklady nasazení Byznys ERP v oblasti výrobních firem

Astro Kovo Plzeň
se zabývá strojírenskou zakázkovou sériovou a malosériovou výrobou převážně rotačních součástí při použití technologie soustružení železných, neželezných kovů a plastů výkonnými řeznými nástroji. Pro řízení výroby bylo navrženo standardní nasazení modulu Výroba s menšími programovými úpravami. Jednalo se o importy materiálů a polotovarů do kusovníku, doplnění formulářů o odkazy na externí dokumenty a o úpravy tiskových sestav. Pro zadávání výkonů jsou nasazeny výrobní terminály IT-WATT s dotykovými obrazovkami. Nasazení informačního systému splnilo očekávání a napomohlo ke zvyšování produktivity práce i kvality výrobků.

NT Magnetics je elektrotechnickou firmou
Specializuje se na výrobu toroidních transformátorů. Výrobní systém byl nasazen bez větších úprav. Byly vytvořeny speciální tiskové sestavy jako podklady pro pravidelné fyzické inventury rozpracované výroby a pro plánování. Ve firmě je intenzívně využíván on line sběr dat z výroby, který v návaznosti na způsob odměňování motivuje pracovníky k vyšším výkonům.

Prefa Praha je výrobcem širokého sortimentu železobetonových stavebních prvků.
Během úvodní analýzy výrobních procesů se dohodly programové úpravy tak, aby řízení výroby bylo relativně jednoduché a efektivní. Programové úpravy se týkaly způsobu zadávání nových dílců, číslování dílců, způsobu výpočtu prodejní ceny, správy výrobních zakázek (doplňování a změny), tisků výrobní dokumentace, denního hlášení množství, zpracování přebytků z jiných zakázek, rekapitulace spotřeby betonu podle zakázky a pracoviště z hlášení, sledování subdodávek.

Další reference a případové studie podnikového informačního systémy Byznys ERP z oblasti výroby naleznete v sekci Reference/Výrobní firmy.

 

 

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací