Prominutí zálohy na daň silnič ...

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 promíjí ministryně financí Rozhodnutími o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí  správci daně, že převažující (nadpoloviční) část jeho příjmů (přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6 – ze zaměstnání, 7 – z podnikání, 8 – z kapitálového majetku a 9 – z pronájmu zákona o daních z příjmů)
v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Tato rozhodnutí byla zveřejněna ve Finančních zpravodajích č. 22/2020 a č. 25/2020 – viz níže uvedené odkazy. Výše uvedená rozhodnutí se týkají daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně silniční. 

 
Informace k dani silniční ve vztahu k výše uvedeným rozhodnutím.

  • Daňovým subjektům patřícím mezi vybrané subjekty definované v Rozhodnutích jsou prominuty všechny zálohy na zdaňovací období roku 2020, přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do 1. února 2021.

Nejpozději do tohoto data se také podává daňové přiznání. V rozsahu, v němž na poplatníky toto rozhodnutí nedopadá, nebo této možnosti nevyužijí, mohou ke zmírnění dopadů přijímaných opatření využít ostatních institutů dle daňového řádu jako např. posečkání, individuální prominutí příslušenství daně, žádost o stanovení záloh jinak a další.
Zároveň připomínáme, že pro zdaňovací období roku 2020 platí sazby, které byly změněny zákonem č. 299/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o snížení sazeb u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3, 5 tuny (týká se všech vozidel s výjimkou osobních automobilů). Zálohy na rok 2020 se v případech, ve kterých nebyly prominuty, stanovují z těchto případně snížených sazeb.

 

Obecná informace k podání „oznámení“ dle Rozhodnutí

Aby mohly být dotčeným daňovým subjektům prominuty zálohy na daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně.

Vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách Finanční správy a lze jej podat i e-mailem stejně jako v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu Vašeho územního pracoviště, kde máte uložený daňový spis. V pokynech ke vzoru oznámení je podrobnější popis činností, kterých se rozhodnutí týká.

V současné době můžete podat oznámení i prostřednictvím webové aplikace.

S ohledem na nutné kroky, které správce daně musí učinit pro správnou evidenci daňových povinností, resp. nutnost zohlednit předmětné Rozhodnutí v předpisech daňových povinností, doporučujeme, aby dotčené daňové subjekty předmětné oznámení podávaly nejpozději v den splatnosti prominutých záloh na dani silniční.

 

  • Druhou skupinou daňových subjektů jsou ti, kteří nepatří mezi vybrané subjekty, tzn., patří mezi všechny ostatní, na které nedopadají shora uvedená Rozhodnutí.

Tito poplatníci mohli využít v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v první polovině roku 2020 u daně silniční rozhodnutí o prominutí příslušenství daně spojeného s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, došlo-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Uvedené prominutí se vztahovalo i na případy, kdy bylo povoleno posečkání s placením těchto záloh na delší období než do dne 15. 10. 2020 a daňový subjekt přesto zálohy na dani silniční do 15. 10. 2020 uhradil. Viz:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-6-2020-38050

Pokud zálohy u těchto daňových subjektů uvedených v bodě b) byly uhrazeny po 15. 10. 2020, nebudou úroky ve smyslu citovaného rozhodnutí prominuty.
V individuálních případech lze, pokud k tomu existuje závažný důvod, požádat z důvodu šíření viru SARS-CoV-2 o prominutí úroků (příslušenství daně) ve smyslu § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě žádosti

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více informací